Công bố thông tin

Năm 2024

  Thông báo bổ nhiệm Ông Lương Ngọc Huy
  07/06/2024
  Nghị quyết HĐQT số 11 thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Lương Ngọc Huy
  07/06/2024
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Đỗ Thị Thái
  05/06/2024
  Nghị quyết HĐQT số 08, 09, 10 thông qua các nội dung về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng
  31/05/2024
  Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn và Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
  09/05/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Bùi Ngọc Đức
  06/05/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Lương Trí Tú
  02/05/2024
  Thông báo bổ nhiệm TV HĐQT Ông Lương Ngọc Huy
  19/04/2024
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 09.04.2024
  10/04/2024
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Bùi Ngọc Đức
  05/04/2024
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Lương Trí Tú
  28/03/2024
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 22.03.2024
  26/03/2024
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 21.02.2024
  21/03/2024
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 28
  01/03/2024
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 21.02.2024
  26/02/2024
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 31.01.2024
  02/02/2024
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết
  29/01/2024
  Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
  29/01/2024
  Nghị quyết HĐQT Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
  29/01/2024
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu
  26/01/2024
  Báo cáo giao dịch nhóm cổ đông NN
  22/01/2024
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 27
  16/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người có liên quan - Lương Trí Tú
  15/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - Người UQ CBTT Nguyễn Hoàng Đức
  15/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - GĐTC Lê Đặng Quốc Hùng
  15/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - PTGĐ Đỗ Thị Thái
  15/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - TV HĐQT Hà Đức Hiếu
  15/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - TGĐ Bùi Ngọc Đức
  15/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn
  15/01/2024
  Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng và các nội dung có liên quan.
  09/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - PTGĐ Nguyễn Trường Sơn
  09/01/2024
  Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người CLQ – Lương Trí Tú
  08/01/2024
  Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - PTGĐ Đỗ Thị Thái
  08/01/2024
  Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - GĐTC Lê Đặng Quốc Hùng
  02/01/2024
  Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - TV HĐQT Hà Đức Hiếu
  02/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến người nội bộ - Lương Trí Tú
  02/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Người được UQ CBTT Nguyễn Hoàng Đức
  02/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Kế Toán Trưởng Bùi Thanh Thảo
  02/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - GĐTC Lê Đặng Quốc Hùng
  02/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Phó TGĐ Đỗ Thị Thái
  02/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - TV HĐQT Hà Đức Hiếu
  02/01/2024
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Đức
  02/01/2024

Năm 2023

  CBTT nhận được công văn của UBCKNN về việc đính chính thông tin tài khoản phong tỏa và cập nhật bản cáo bạch
  29/12/2023
  CBTT Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2023, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2023 và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
  29/12/2023
  Thông báo thực hiện quyền mua của người nội bộ - Người được UQ CBTT Nguyễn Hoàng Đức
  28/12/2023
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Trường Sơn
  28/12/2023
  Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu của của người nội bộ - Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Đức
  28/12/2023
  Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn
  25/12/2023
  Thông báo đính chính thông tin tài khoản phong tỏa thu tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
  22/12/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến người nội bộ - Lương Trí Tú
  21/12/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Người được UQ CBTT Nguyễn Hoàng Đức
  21/12/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Kế Toán Trưởng Bùi Thanh Thảo
  21/12/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - GĐTC Lê Đặng Quốc Hùng
  21/12/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Phó TGĐ Đỗ Thị Thái
  21/12/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - TV HĐQT Hà Đức Hiếu
  21/12/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Đức
  21/12/2023
  Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023 (ESOP 2023)
  19/12/2023
  Form đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
  19/12/2023
  Form đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu
  22/12/2023
  Thông báo hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu
  19/12/2023
  Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu
  04/12/2023
  Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
  04/12/2023
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  01/12/2023
  Nghị quyết HĐQT số 23 thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  03/11/2023
  Nghị quyết HĐQT số 22 thông qua việc triển khai ESOP và các nội dung có liên quan
  23/10/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 17.10.2023
  19/10/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 09.10.2023
  11/10/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 05.10.2023
  06/10/2023
  Nghị quyết HĐQT 20, 21-1, 21-2 thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu DXS, tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thông qua bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  29/09/2023
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Ngọc Đức
  26/09/2023
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lương Trí Thìn
  26/09/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lương Trí Tú
  22/09/2023
  Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lương Trí Tú
  06/09/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lương Trí Thìn
  05/09/2023
  Nghị quyết HĐQT 19 thông qua chủ trương Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT hỗ trợ cho Công ty vay vốn
  05/09/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 29.08.2023
  31/08/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Ngọc Đức
  30/08/2023
  Nghị quyết HĐQT 18-1, 18-2 thông qua điều chỉnh thứ tự thực hiện các PA phát hành cổ phiếu, thông qua bổ sung hồ sơ chào bán thêm CP cho CĐHH
  25/08/2023
  Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Đỗ Thị Thái
  15/08/2023
  Báo cáo giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Đỗ Thị Thái
  15/08/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lương Trí Tú
  01/08/2023
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Văn Hưng
  17/07/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Văn Hưng
  03/07/2023
  Nghị quyết HĐQT 17 thông qua việc lựa chọn EY làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ký hợp đồng kiểm toán với EY
  30/06/2023
  Ông Lương Trí Thảo không còn là TVHĐQT kiêm PTGĐ Công ty kể từ ngày 23/06/2023
  23/06/2023
  Nghị quyết HĐQT 10-16 liên quan đến việc triển khai phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2023
  22/06/2023
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Thư ký HĐQT
  16/06/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan
  01/06/2023
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Trường Sơn
  31/05/2023
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký HĐQT
  26/05/2023
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Đỗ Thị Thái
  19/05/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Trường Sơn
  16/05/2023
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lương Trí Thảo
  12/05/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Đỗ Thị Thái
  10/05/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lương Trí Thảo
  21/04/2023
  NQ HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần DBFS
  04/04/2023
  NQ HĐQT thông qua bảo lãnh khoản vay của công ty Hà Thuận Hùng
  23/03/2023
  NQ HĐQT Thông qua thay đổi người phụ trách quản trị công ty
  16/03/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 13.03.2023
  14/03/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 07.03.2023
  09/03/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 02.03.2023
  06/03/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 01.03.2023
  06/03/2023
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Hà Đức Hiếu
  01/03/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 24.02.2023
  28/02/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 22.02.2023
  24/02/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 20.02.2023
  24/02/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 17.02.2023
  22/02/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 15.02.2023
  22/02/2023
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Hà Đức Hiếu
  22/02/2023
  Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Sài Gòn Riverview cho CTCP Hội An Invest.
  20/02/2023
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Dự Án đối với Ông Lê Hào
  31/01/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 30.01.2023
  31/01/2023
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 04.01.2023
  04/01/2023
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
  03/01/2023

Năm 2022

  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 20.12.2022
  21/12/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 15.12.2022
  16/12/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 12.12.2022
  13/12/2022
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 26
  06/12/2022
  Công văn giải trình cổ phiếu đạt giá trần 05 phiên liên tiếp
  02/12/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 23.11.2022
  25/11/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 21.11.2022
  25/11/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 18.11.2022
  25/11/2022
  NQ HĐQT thông qua việc dừng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
  24/11/2022
  NQ HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh
  24/11/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn
  09/11/2022
  Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022
  28/10/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  28/10/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  21/10/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ -Chủ tịch Lương Trí Thìn đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu
  24/10/2022
  Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  14/10/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  14/10/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  06/10/2022
  CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biều quyết đang lưu hành
  30/09/2022
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
  30/09/2022
  NQ HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 8,6ha tỉnh Bình Dương
  30/09/2022
  NQ HĐQT thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
  26/09/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn
  21/09/2022
  NQ HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  19/09/2022
  NQ HĐQT Phê duyệt tài liệu phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành 300.000.000 USD
  09/09/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TGĐ Bùi Ngọc Đức
  31/08/2022
  NQ HĐQT Thông qua Hồ sơ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế
  30/08/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết nội dung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế
  25/08/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TGĐ Bùi Ngọc Đức
  19/08/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn
  18/08/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế
  15/08/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  22/07/2022
  Nghị quyết HĐQT công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
  22/07/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  14/07/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  24/06/2022
  Nghị Quyết HĐQT Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán Công Ty Nhiệm Kỳ 2022-2027
  22/06/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.
  10/06/2022
  Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu ông Lương Trí Thìn làm Chủ tịch HĐQT Công ty
  28/05/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lương Trí Thìn
  23/05/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  22/04/2022
  TCBC - Tập đoàn Đất Xanh công bố tái cấu trúc mô hình quản trị hệ thống
  21/04/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn
  21/04/2022
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 25
  19/04/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  15/04/2022
  Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  07/04/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  07/04/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  31/03/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để chuyển đổi và phát hành cổ phiếu ESOP
  31/03/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế
  31/03/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  25/03/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Bình Phước
  23/03/2022
  CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  21/03/2022
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021
  21/03/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021
  21/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lương Trí Thìn
  21/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Việt Anh
  18/03/2022
  Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu không còn là cổ đông lớn của quỹ Vietnam Enterprise Limited ngày 17/03/2021
  18/03/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Việt Anh
  14/03/2022
  Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan - Lương Trí Tú
  14/03/2022
  Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ - Đỗ Thị Thái
  14/03/2022
  CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  11/03/2022
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu
  11/03/2022
  NQ HĐQT Thông qua việc tiếp tục phân phối cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết
  04/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Văn Hưng
  03/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Văn Bắc
  03/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trường Sơn
  03/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Hào
  03/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hà Đức Hiếu
  03/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Ngọc Đức
  03/03/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lương Trí Tú
  02/03/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Thị Thái
  02/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lương Trí Tú
  02/03/2022
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Thị Thái
  02/03/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  02/03/2022
  NQ HĐQT phê duyệt chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đầu tư dự án tại tỉnh Đồng Nai
  01/03/2022
  NQ HĐQT Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu ra công chúng
  24/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Trí Thìn
  23/02/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  21/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Thị Thái
  21/02/2022
  NQ HĐQT phê duyệt chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng
  15/02/2022
  NQ HĐQT thông qua việc góp thêm vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
  15/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Văn Bắc
  10/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trường Sơn
  10/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Trí Thảo
  10/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hà Đức Hiếu
  10/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Ngọc Đức
  10/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Lương Trí Tú
  09/02/2022
  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Enterprise Investments Limited
  09/02/2022
  Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ
  28/01/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  28/01/2022
  Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  27/01/2022
  NQ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  25/01/2022
  NQ HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư DHG
  25/01/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  19/01/2021
  NQ HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
  11/01/2022
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  05/01/2022

Năm 2021

  NQ HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
  29/12/2021
  NQ HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con
  28/12/2021
  NQ HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP
  24/12/2021
  NQ HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con
  24/12/2021
  NQ HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế
  23/12/2021
  CBTT Công văn của UBCKNN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  09/12/2021
  NQ HĐQT thông qua việc Cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán và Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  09/12/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Lương Trí Tú
  02/12/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Lương Trí Tú
  16/11/2021
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  29/11/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Thái
  29/11/2021
  NQ HĐQT thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  29/11/2021
  NQ HĐQT thông qua thực hiện báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty và các nội dung khác
  25/11/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc Lê Hào
  24/11/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên Hội đồng quản trị Hà Đức Hiếu
  22/11/2021
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  18/11/2021
  NQ HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập các Công ty con
  17/11/2021
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  15/11/2021
  NQ HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech
  15/11/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên Hội đồng quản trị Hà Đức Hiếu
  11/11/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức
  10/11/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng giám đốc Lê Hào
  09/11/2021
  Thông báo về việc niêm yết và cổ phiếu thay đổi niêm yết
  2/11/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Thái
  08/11/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh
  05/11/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh
  29/10/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TV HĐQT Hà Đức Hiếu
  28/10/2021
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  27/10/2021
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 24
  25/10/2021
  NQ HĐQT thông qua việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty
  18/10/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TGĐ Bùi Ngọc Đức
  12/10/2021
  Nghị quyết HĐQT Thông qua việc tăng vốn Điều lệ, Sửa đổi vốn Điều lệ công ty
  08/10/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - PTGĐ Hà Đức Hiếu
  23/09/2021
  CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  21/09/2021
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
  21/09/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  10/09/2021
  Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu quốc tế
  10/09/2021
  Thông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
  27/08/2021
  Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
  27/08/2021
  UBCKNN đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh
  26/08/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  23/08/2021
  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  12/08/2021
  DXG nhận được chấp thuận nguyên tắc của Sở giao dịch chứng khoán Singapore về việc niêm yết trái phiếu
  11/08/2021
  DXG đã nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore
  10/08/2021
  DXG đã nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore
  10/08/2021
  NQ HĐQT thông qua triển khai Phương án phát hành, phê duyệt hồ sơ phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế
  03/08/2021
  Nghị quyết HĐQT DXG thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
  30/07/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch Lương Trí Thìn
  27/07/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - PTGĐ Hà Đức Hiếu
  21/07/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TGĐ Bùi Ngọc Đức
  16/07/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  14/07/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TGĐ Bùi Ngọc Đức
  13/07/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - PTGĐ Hà Đức Hiếu
  12/07/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  09/07/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  09/07/2021
  Nghị quyết HĐQT Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
  09/07/2021
  CBTT Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  09/07/2021
  Nghị quyết HĐQT Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng
  06/07/2021
  Nghị quyết HĐQT Thông qua việc thay đổi thư ký HĐQT Công ty
  06/07/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch HĐQT
  06/07/2021
  Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  02/07/2021
  Nghị quyết HĐQT số 11 về việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu và tăng vốn góp vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
  25/06/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn – DC Giao dịch ngày 08/06/2021
  21/06/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn – DC Giao dịch ngày 09/06/2021
  21/06/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn – DC Giao dịch ngày 11/06/2021
  21/06/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn – DC Giao dịch ngày 15/06/2021
  21/06/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn – DC Giao dịch ngày 17/06/2021
  21/06/2021
  CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Lương Trí Thảo
  18/06/2021
  Nghị quyết HĐQT Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế năm 2021
  14/06/2021
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên DXG năm 2021)
  11/06/2021
  Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 Trình đại hội đồng cổ đông
  11/06/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  08/06/2021
  Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Hội An Invest
  08/06/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  04/06/2021
  NQ HĐQT Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  04/06/2021
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  31/05/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  31/05/2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  31/05/2021
  Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Hội An Invest
  26/05/2021
  Thông Báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
  18/05/2021
  Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại FBV
  14/05/2021
  Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS)
  04/05/2021
  Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
  23/04/2021
  Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
  23/04/2021
  Nghị quyết HĐQT V/v thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đất Xanh E&C
  08/03/2021
  Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
  08/01/2021
  CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng
  12/01/2020
  Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương và bảo lãnh cho Công ty con phát hành trái phiếu.
  14/01/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  21/01/2021
  Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi người quản trị công ty và công bố thông tin
  25/01/2021
  Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  29/01/2021
  Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
  30/03/2021

Năm 2020

  Quyết định xử phạt hành chính về thuế
  28/08/2020
  Chấp thuận gia hạn BCTC Quý 3, Quý 4, và BCTC Kiểm toán 2020
  14/10/2020
  Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu LDG
  17/07/2020
  Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ
  27/07/2020
  Công bố thông tin Thay đổi về chương trình tri ân cổ đông
  29/07/2020
  Công bố thông tin Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  30/07/2020
  Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị và thành lập ban Kiểm toán nội bộ
  06/08/2020
  Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  17/08/2020
  Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu ESOP
  17/08/2020
  Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
  11/06/2020
  Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty
  12/06/2020
  Thông báo Bổ nhiệm và miễn nhiệm người nội bộ
  01/07/2020
  Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2017 và 2019 của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc
  03/07/2020
  Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH EY cho năm tài chính 2020
  14/07/2020
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 23
  17/07/2020
  Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu LDG
  16/07/2020
  CTCP Tập đoàn Đất Xanh thông báo giao dịch cổ phiếu LDG
  17/07/2020
  Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2020
  19/05/2020
  Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên ngày 30/5/2020
  19/05/2020
  Nghị Quyết số 06 của HĐQT thông qua tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2020
  19/05/2020
  Chương trình ưu đãi mua nhà tri ân cổ đông
  10/06/2020
  Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Phước Duy
  25/02/2020
  Financing Strategy of Dat Xanh Group
  03/03/2020
  Thông báo thay đổi mẫu dấu của Công ty
  05/03/2020
  Nghị quyết số 03 của HĐQT thông qua mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Hà An
  10/03/2020
  Nghị quyết số 04 của HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 và chốt lại danh sách cổ đông.
  20/03/2020
  Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 đến 30/06/20.
  20/03/2020
  Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
  23/03/2020
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
  23/03/2020
  Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương và bảo lãnh CTCP Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Hà An phát hành trái phiếu
  06/04/2020
  Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn
  17/04/2020
  Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên.
  29/04/2020
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  02/01/2020
  Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
  02/01/2020
  Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2020
  07/01/2020
  Nghị quyết số 02 của HĐQT thông qua mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Hà An
  15/01/2020

Năm 2019

  Nghị quyết số 33 của Hội đồng quản trị về việc thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2016 và năm 2017
  05/11/2019
  Nghị quyết số 34 HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng phần vốn góp của công ty Xuân Định cho công ty Hà An
  13/12/2019
  Nghị quyết số 35 của HĐQT về việc miễn nhiệm PTGD
  23/12/2019
  Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ
  25/11/2019
  Nghị quyết số 29 của HĐQT thông qua thành lập Công ty TNHH Đất Xanh Quảng Bình
  26/08/2019
  Nghị quyết số 30 của HĐQT thông qua phân phối cổ phiếu dôi dư
  23/09/2019
  Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
  26/09/2019
  Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  26/09/2019
  Nghị quyết số 31 của HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
  26/09/2019
  DXG nhận chuyển nhượng cổ phần từ CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long để nhận quyền phát triển dự án Chung cư Thăng Long
  04/10/2019
  Nghị quyết số 32 của HĐQT thông qua mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Hà An
  21/10/2019
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 22
  29/10/2019
  Nghị quyết số 26 của HĐQT thông qua miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
  26/07/2019
  Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
  30/07/2019
  Nghị quyết số 27 của HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu
  30/07/2019
  Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu và biểu mẫu
  21/08/2019
  Nghị quyết số 28 của HĐQT thông qua thành lập Công ty TNHH Đất Xanh Huế
  26/08/2019
  Nghị quyết số 18 của HĐQT về việc thông qua bán cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Dầu khí Thăng Long
  04/06/2019
  Nghị quyết số 19 của HĐQT về việc thông qua bán cổ phần của DXG tại Công ty cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông
  04/06/2019
  Nghị quyết số 20 của HĐQT về việc thông qua bán cổ phần của DXG tại Công ty cổ phần In Nông Nghiệp
  04/06/2019
  Nghị quyết số 21 của HĐQT về việc thông qua bán phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside
  04/06/2019
  Nghị quyết số 22 của HĐQT về việc thông qua bán phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng
  04/06/2019
  Nghị quyết số 23 của HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần Đất Viễn Đông
  10/06/2019
  Nghị quyết số 24 của HĐQT thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi
  10/06/2019
  Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi
  10/06/2019
  Nghị quyết số 25 của HĐQT thông qua phát hành trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng
  17/06/2019
  Công bố thông tin về Quyết định xử lý vi phạm về thuế
  05/07/2019
  Nghị quyết số 08 của HĐQT thông qua mua cổ phần phát hành thêm của Công ty DXS
  24/04/2019
  Nghị quyết số 09 của HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn của đợt phát hành TPCĐ riêng lẻ
  02/05/2019
  Nghị quyết số 10 của HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu
  02/05/2019
  Nghị quyết số 11 của HĐQT thông qua Quy chế ESOP
  02/05/2019
  Nghị quyết số 12 của HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
  02/05/2019
  Nghị quyết số 13 của HĐQT thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
  14/05/2019
  Nghị quyết số 14 của HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
  23/05/2019
  Nghị quyết số 15 của HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
  23/05/2019
  Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận cho DXG phát hành TPCĐ riêng lẻ
  24/05/2019
  Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
  24/05/2019
  Nghị quyết số 16 của HĐQT thông qua Tái cấu trúc 4 mảng hoạt động của Công ty
  03/06/2019
  Nghị quyết số 17 của HĐQT về việc thông qua mua cổ phần tăng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
  04/06/2019
  Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
  03/05/2019
  Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của CĐ Võ Minh Tuấn
  06/03/2019
  Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chinh Công ty
  26/03/2019
  Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 21 thay đổi trụ sở chinh của Công ty
  03/04/2019
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
  10/04/2019
  Nghị quyết HĐQT số 2 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng FBV
  11/01/2019
  Nghị quyết HĐQT số 3 thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Dầu khí Nha Trang
  22/01/2019
  Ủy quyền người thực hiện CBTT của DXG
  31/01/2019
  Nghị quyết HĐQT số 4 thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Green I-Park
  22/02/2019
  Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019
  07/01/2019
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019
  07/01/2019

Năm 2018

  Thông cáo báo chí về việc Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM chuyển nhượng Dự án cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  06/07/2018
  Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 19
  22/06/2018
  Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
  18/06/2018
  Nghị quyết HĐQT số 15 thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 680 tỷ đồng
  26/07/2018
  Nghị quyết HĐQT số 26 thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
  11/12/2018
  Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  31/05/2018
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  31/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 14 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  31/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 14 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  Nghị quyết HĐQT số 13 thông qua tái cấu trúc mảng kinh doanh dịch vụ Bất động sản của Tập đoàn; góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữ
  31/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 13 thông qua tái cấu trúc mảng kinh doanh dịch vụ Bất động sản của Tập đoàn; góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữ
  31/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 12 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  31/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 11 thông qua giải thể Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  31/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 10 thông qua việc sửa đổi Quy chế ESOP ban hành theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT ngày 08/08/2017
  16/05/2018
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016
  16/05/2018
  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  10/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 9 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
  10/05/2018
  Nghị quyết HĐQT số 9 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
  10/05/2018
  áo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016
  21/11/2018
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Hà An
  06/11/2018
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vicco - Sài Gòn
  06/11/2018
  Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của CĐ Lê Minh Tuấn
  06/11/2018
  Nghị quyết HĐQT số 23 thông qua hồ sơ Đại hội cổ đông bất thường 2018
  01/11/2018
  Nghị quyết HĐQT số 22 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty
  01/11/2018
  Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20
  16/10/2018
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
  15/10/2018
  Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
  15/10/2018
  Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung
  04/10/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 19.09.2018
  22/08/2018
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2018
  17/09/2018
  Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  17/09/2018
  Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2018
  17/09/2018
  Công bố thông tin phát hành ESOP 2018
  09/06/2018
  Nghị quyết HĐQT số 18 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
  13/08/2018
  Nghị quyết HĐQT số 17 thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 470 tỷ đồng
  10/08/2018
  Nghị quyết HĐQT số 16 thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 250 tỷ đồng
  10/08/2018
  Thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  27/04/2018
  Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18
  27/04/2018
  Nghị quyết HĐQT số 8 thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát
  24/04/2018
  Nghị quyết HĐQT số 7 thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
  24/04/2018
  Nghị quyết HĐQT số 6 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1
  20/04/2018
  Nghị quyết HĐQTsố 5 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng
  19/03/2018
  Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018
  12/02/2018
  Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2018
  12/03/2018
  Nghị quyết HĐQT số 4 thông qua Bộ hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên 2018
  12/02/2018
  Nghị quyết HĐQT số 3 thông qua việc thành lập Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Đất Xanh Tây Nam Bộ
  25/01/2018
  Nghị quyết HĐQT số 2 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
  09/01/2018
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2018
  09/01/2018
  Thông báo việc từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Phạm Linh
  04/01/2018
  Nghị quyết HĐQT số 1 thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2017
  04/01/2018

Năm 2017

  Thông báo gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính quý năm 2017
  22/02/2017
  Nghị quyết HĐQT số 39 thông qua việc đấu giá mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang
  20/12/2017
  Nghị quyết HĐQT số 38 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng
  20/12/2017
  Nghị quyết HĐQT số 37 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế
  20/12/2017
  Nghị quyết HĐQT số 36 thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 500.000.000.000 VND
  15/12/2017
  Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17
  04/12/2017
  Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung
  30/11/2017
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo GCN chào bán số 54/GCN-UBCK ngày 06/09/2016
  15/11/2017
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
  10/11/2017
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  10/11/2017
  Nghị quyết HĐQT số 35 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu
  10/11/2017
  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP 2017
  13/10/2017
  Nghị quyết HĐQT số 34 thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức
  13/10/2017
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
  13/10/2017
  Nghị quyết HĐQT số 33 thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
  08/08/2017
  Nghị quyết HĐQT số 32 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức
  08/08/2017
  Nghị quyết HĐQT số 31 thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư LDG phát hành cho nhà đầu tư chiến lược
  31/07/2017
  Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu ký
  Nghị quyết HĐQT số 30 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2017
  23/06/2017
  Nghị quyết HĐQT số 29 thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án tại Khu đất tại phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
  16/06/2017
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16
  13/06/2017
  Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
  07/06/2017
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  26/05/2017
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  26/05/2017
  Nghị quyết HĐQT số 28 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  26/05/2017
  Nghị quyết HĐQT số 27 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu có tổng mệnh giá 400.000.000.000 VND
  24/05/2017
  Nghị quyết HĐQT số 26 thông việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần T&H Hạ Long để triển khai Dự án Tuần Châu
  17/05/2017
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo GCN chào bán số 54/GCN-UBCK ngày 06/09/2016
  17/05/2017
  Nghị quyết số 25 của HĐQT về việc điều chỉnh nội dung Mục 1: Tên Công ty của Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện đầu tư Dự án Khu dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View tại xã Duy Hải
  10/05/2017
  Nghị quyết số 24 của HĐQT về việc cho công ty con và công ty liên kết vay
  05/05/2017
  Nghị quyết số 23 của HĐQT về việc thành lập công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Nam
  05/05/2017
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
  26/04/2017
  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
  26/04/2017
  Nghị quyết HĐQT số 22 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
  26/04/2017
  Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
  13/04/2017
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  13/04/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1
  14/04/2017
  Nghị quyết HĐQT số 20 thông qua nhận chuyển nhượng Khu đất tại Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
  13/04/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
  03/04/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua bầu Chủ Tịch HĐQT, Phó Chủ Tịch HĐQT và Thư ký nhiệm kỳ 2017-2022
  31/03/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
  28/03/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Ông Trần Công Luận
  27/03/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Bà Đỗ Thị Thái
  27/03/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Ông Nguyễn Trường Sơn
  27/03/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của Công ty
  27/03/2017
  Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 20/03/2017
  21/03/2017
  Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 20/03/2017
  20/03/2017
  Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 20/03/2017
  20/03/2017
  Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 20/03/2017
  20/03/2017
  Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 20/03/2017
  20/03/2017
  Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 20/03/2017
  20/03/2017
  Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 13/03/2017
  13/03/2017
  Công bố thông tin thu hồi ESOP
  13/03/2017
  Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017
  10/03/2017
  Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016
  09/03/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu thu hồi của nhân viên theo quy chế ESOP
  09/02/2017
  Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  09/02/2017
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo quy chế ESOP
  13/01/2017

Năm 2016

  Nghị quyết HĐQT thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Địa Ốc Sài Gòn thành lập Công ty cổ phần để cùng phát triển Dự án SaigonRes
  23/12/2016
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông
  16/12/2016
  Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định
  13/12/2016
  Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
  06/12/2016
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15
  29/11/2016
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  15/11/2016
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Công văn số 54/UBCK-QLPH ngày 06/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  15/11/2016
  Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Công văn số 54/UBCK-QLPH ngày 06/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  15/11/2016
  Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐQT thông qua phân phối cổ phiếu dôi dư chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016
  10/11/2016
  Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long để nhận quyền phát triển Dự án Khu Nhà ở Chung cư cao tầng tại phường Phước Long B, quận 9, TP HCM
  01/11/2016
  Hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu
  Nghị quyết HĐQT số 32 ngày 21.09.2016 thông qua nhận chuyển nhượng 1,25% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
  21/09/2016
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu
  21/09/2016
  Nghị quyết HĐQT số 31 ngày 21.09.2016 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  21/09/2016
  Nghị quyết số 30 ngày 24/08/2016 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
  24/08/2016
  Nghị quyết số 29 ngày 23/08 /2016 thông qua phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông
  23/08/2016
  Nghị quyết số 28 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  14/07/2016
  Nghị quyết số 27 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016 và Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 07 năm 2016
  14/07/2016
  Nghị quyết số 26 thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2016
  14/07/2016
  Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty
  14/07/2016
  Nghị quyết số 25 thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  13/07/2016
  Nghị quyết số 24 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
  13/07/2016
  Nghị quyết số 23 thông qua nhận chuyển Dự án Chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp.HCM
  24/06/2016
  Nghị quyết số 22 thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016
  21/06/2016
  Nghị quyết số 22 thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016
  21/06/2016
  Nghị quyết số 21 thông qua nhận chuyển Dự án Khu Căn Hộ Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức của Công ty Cổ phần Đầu Tư BIVI
  21/06/2016
  Nghị quyết số 20 thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn
  21/06/2016
  Nghị quyết số 19 thông qua cử ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 599.938 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn (chiếm 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn).
  21/06/2016
  Nghị quyết số 18 thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
  06/06/2016
  Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  06/06/2016
  Nghị quyết số 17/2016/HĐQT ngày 23/05 /2016 thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Vicco – Sài Gòn để nhận quyền phát triển Dự án Cao ốc Văn phòng Vicco tại số 2W Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh
  25/05/2016
  Nghị quyết số 16/2016/HĐQT thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015
  12/04/2016
  Nghị quyết số 15 thông qua Danh sách ESOP 2016
  25/03/2016
  Nghị quyết số 10 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016
  18/03/2016
  Nghị quyết số 11 thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
  18/03/2016
  Nghị quyết số 12 thông qua việc thành lập Ban điều hành ESOP 2016 và Quy chế ESOP 2016
  18/03/2016
  Nghị quyết số 13 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  18/03/2016
  Nghị quyết số 09/2016/HĐQT ngày 24/02 /2016 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế
  24/02/2016
  Nghị quyết số 08/2016/HĐQT ngày 05/02/2016 thông qua việc đề nghị cấp bổ sung hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm
  05/02/2016
  Nghị quyết số 07/2016/HĐQT ngày 28/01/2016 thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án thuộc dự án KDC và Tái định cư Nam Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
  28/01/2016
  Nghị quyết số 06/2016/HĐQT ngày 26/01/2016 thông qua việc nhận chuyển nhượng “Dự án Cao ốc Văn phòng và Căn hộ Cecico 135” của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương - PPI
  26/01/2016
  Nghị quyết số 05/2016/HĐQT ngày 25/01/2016 thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp
  25/01/2016
  Nghị quyết số 04/2016/HĐQT ngày 22/01/2016 thông qua việc thành lập công ty và cử người đại diện tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh
  22/01/2016
  Nghị quyết số 03/2016/HĐQT ngày 18/01/2016 thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Khu Chung cư Kim Khí” của Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh
  18/01/2016
  Nghị quyết số 02/2016/HĐQT ngày 11/01/2016 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  11/01/2016
  Nghị quyết số 01/2016/HĐQT ngày 11/01 /2016 thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  11/01/2016
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  11/01/2016

Năm 2015

  Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  11/01/2016
  Nghị quyết số 54/2015/HĐQT ngày 14/12/2015 thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư - Văn phòng - Trung tâm Thương mại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
  14/12/2015
  Nghị quyết số 52/2015/HĐQT ngày 08/12/2015 thông qua việc cử Ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 99,96% phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Mạnh Thông
  08/12/2015
  Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14
  10/11/2015
  Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung ESOP 2015
  03/11/2015
  Nghị quyết số 49 thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  29/10/2015
  TB về ngày đăng ký cuối cùng 12/11/2015 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  29/10/2015
  TB hủy ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2015 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  29/10/2015
  Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  29/10/2015
  Nghị quyết số 48 thông qua kết quả phát hành ESOP năm 2015
  12/10/2015
  Báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2015
  12/10/2015
  Công bố thông tin phát hành ESOP năm 2015
  14/09/2015
  Nghị quyết số 47 thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của DXG tại CTCP Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B
  27/08/2015
  Nghị quyết số 45 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  26/08/2015
  Nghị quyết số 44 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  21/08/2015
  Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
  21/08/2015
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng
  11/08/2015
  Nghị quyết số 43 thông quan Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2015
  03/08/2015
  Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13
  29/07/2015
  Nghị quyết số 41/2015/HĐQT ngày 21/07 /2015 thông qua việc đề nghị cấp bổ sung hạn mức tín dụng tại Vietinbank - CN Thủ Thiêm
  21/07/2015
  Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ tức
  17/07/2015
  Nghị quyết số 40/2015/HĐQT ngày 13/07/2015 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty
  13/07/2015
  Nghị quyết số 39/2015/HĐQT ngày 13/07/2015 thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ công ty
  13/07/2015
  Nghị quyết số 38/2015/HĐQT ngày 13/07/2015 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thay thế
  13/07/2015
  Nghị quyết số 37/2015/HĐQT ngày 03/07/2015 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  03/07/2015
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  03/07/2015
  Nghị quyết số 36/2015/HĐQT ngày 23/06/2015 thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Lộc Phước Thịnh để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư cao tầng phường Tân Kiểng, quận 7, Tp HCM
  23/06/2015
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
  12/06/2015
  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  12/06/2015
  Nghị quyết số 35/2015/HĐQT ngày 11/06/2015 thông qua việc chia cổ tức năm 2014
  11/06/2015
  Nghị quyết số 34/2015/HĐQT ngày 09/06/2015 thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  09/06/2015
  Nghị quyết số 33/2015/HĐQT ngày 09/06/2015 thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm
  09/06/2015
  Nghị quyết số 32/2015/HĐQT ngày 09/06/2015 thông qua việc cử ông Lê Đặng Quốc Hùng là người đại diện 17.774.900 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
  09/06/2015
  Nghị quyết số 30/2015/HĐQT ngày 21/05 /2015 thông qua việc chuyển nhượng 280.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc của DXG và chuyển nhượng 117.646 cổ phần Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á của DXG
  21/05/2015
  Thông báo về những thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến DXG trong thời gian qua
  22/05/2015
  Nghị quyết số 29/2015/HĐQT ngày 20/05 /2015 thông qua nhận chuyển nhượng tối đa 98,75% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
  20/05/2015
  Nghị quyết HĐQT ngày 18/05/2015 thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
  18/05/2015
  Nghị quyết HĐQT ngày 18/05/2015 thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
  18/05/2015
  Nghị quyết số 27/2015/HĐQT thông qua việc cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết
  11/05/2015
  Nghị quyết số 26/2015/HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của CT CP Địa ốc Tâm Thông
  11/04/2015
  Nghị quyết số 25/2015/HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21” của Công ty CP Thế Kỷ 21
  11/05/2015
  Nghị quyết số 24 /2015/HĐQT thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
  29/04/2015
  Nghị quyết số 23 /2015/HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu
  29/04/2015
  Nghị quyết số 22 /2015/HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP năm 2015
  29/04/2015
  Nghị quyết HĐQT số 21 ngày 24/04/2015
  24/04/2015
  Nghị quyết HĐQT số 17 ngày 15/04/2015
  15/04/2015
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  15/04/2015
  Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12
  13/04/2015
  Nghị quyết HĐQT số 16 ngày 07/04/2015
  07/04/2015
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  30/03/2015
  Báo cáo kết quả phát hành ESOP
  24/03/2015
  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP
  23/03/2015
  Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 18/03/2015
  18/03/2015
  Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 18/03/2015
  18/03/2015
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  17/03/2015
  Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 17/03/2015
  17/03/2015
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  13/03/2015
  Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 12/03/2015
  12/03/2015
  Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 11/03/2015
  11/03/2015
  Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 09/03/2015
  09/03/2015
  Nghị quyết số 08 ngày 04/03/2015
  04/03/2015
  Nghị quyết số 07 ngày 04/03/2015
  04/03/2015
  Công văn CBTT đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
  02/03/2015
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành lên 750 tỷ đồng
  12/02/2015
  Nghị quyết HĐQT số 6 ngày 11/02/2015
  11/02/2015
  Nghị quyết HĐQT số 5 ngày 11/02/2015
  11/02/2015
  Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 10-02-2015
  10/02/2015
  Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  03/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phần
  03/02/2015
  Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  21/01/2015
  Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
  07/01/2015
  Nghị quyết số 56/2015/HĐQT ngày 30/12/2015 thông qua việc cử ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 499.900 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp (chiếm 99,98% vốn điều lệ Công ty Cổ phần In Nông nghiệp).
  30/12/2015
  Nghị quyết số 55/2015/HĐQT ngày 30/12/2015 thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
  30/12/2015
  Nghị quyết số 15 thông qua Danh sách ESOP 2016
  28/04/2016

Năm 2014

  Thông báo v/v thay đổi công ty kiểm toán
  29/12/2014
  Nghị quyết số 51
  26/12/2014
  Nghị quyết số 50
  26/12/2014
  Nghị quyết số 49
  25/12/2014
  Nghị quyết số 48
  24/12/2014
  Nghị quyết số 47
  23/12/2014
  Nghị quyết số 46
  23/12/2014
  Nghị quyết số 45
  23/12/2014
  Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
  Nghị quyết số 43
  12/12/2014
  Nghị quyết số 42
  04/12/2014
  Nghị quyết số 41
  02/12/2014
  Nghị quyết số 40
  02/12/2014
  Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐQT
  27/11/2014
  Nghị quyết 34 - Thông qua việc thay đổi thành viên Ban điều hành ESOP
  29/09/2014
  Nghị quyết 32
  19/09/2014
  Nghị quyết 31
  19/09/2014
  Nghị quyết 30
  08/09/2014
  Nghị quyết 29
  26/08/2014
  Nghị quyết 28
  26/08/2014
  Nghị quyết 27
  03/07/2014
  Nghị quyết 26
  03/07/2014
  Nghị quyết 25
  03/07/2014
  Nghị quyết 24
  03/07/2014
  Báo cáo tiến độ sử dụng lần 1 của đợt tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng
  15/08/2014
  Nghị quyết số 23
  03/07/2014
  Nghị quyết số 22
  03/07/2014
  Thông báo thu hồi cổ phiếu ESOP
  21/06/2014
  Nghị quyết HĐQT số 19 ngày 03/06/2014
  03/06/2014
  Nghị quyết HĐQT số 18 ngày 03/06/2014
  03/06/2014
  Nghị quyết HĐQT số 17 ngày 03/06/2014
  03/06/2014
  Nghị quyết HĐQT số 16 ngày 03/06/2014
  03/06/2014
  NQ HĐQT số 11/2014/NQ-HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
  15/04/2014
  NQ HĐQT số 10/2014/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
  15/04/2014
  NQ HĐQT số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 07/04/2014 thông qua kế hoạch KD năm 2014
  07/04/2014
  NQ HĐQT số 08/2014/NQ-HĐQT ngày 07/04/2014 thông qua phương án chia cổ tức 2013
  07/04/2014
  NQ HĐQT số 05 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
  24/02/2014
  NQ HĐQT vv Thông qua danh sách cổ đông chiến lược
  17/02/2014
  NQ HĐQT vv bán cổ phiếu không mua hết trong đợt phát hành lên 750 tỷ
  17/02/2014
  NQ HĐQT vv góp thêm 9,8 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ tại CTCP Địa ốc Long Điền
  22/01/2014
  NQ HĐQT số 01/2014/NQ-HĐQT vv Cho công ty Địa Ốc Long Điền vay 20 tỷ
  16/01/2014

Năm 2013

  NQ HĐQT số 33 về việc giảm tỷ lệ sở hữu của DXG tại CTCP ĐT&PT Đất Xanh Tây Bắc
  26/12/2013
  NQ HĐQT số 32 về việc chuyển nhượng 306.000 cổ phần của DXG tại CTCP Green Real
  26/12/2013
  Nghị quyết HĐQT số 31 về việc giảm tỷ lệ sở hữu của DXG tại CTCP Quy hoạch Kiến Trúc Việt
  26/12/2013
  Nghị quyết HĐQT số 30 về việc giảm tỷ lệ sở hữu của DXG tại CTCP Đất Xanh Đông Á
  26/12/2013
  Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi danh sách cổ đông chiến lược
  23/12/2013
  Thông báo v/v mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Thu Đông
  09/12/2013
  Nghị quyết HĐQT số 27 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
  11/11/2013
  Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng Dự án Khu dân cư Tân Vũ Minh
  09/11/2013
  Nghị quyết HĐQT số 24
  14/10/2013
  Nghị quyết HĐQT số 23
  14/10/2013
  Nghị quyết HĐQT số 22
  14/10/2013
  Thông báo về việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thường đối với cổ đông
  31/05/2013
  Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào CTCP Địa ốc Long Điền
  09/05/2013
  Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu
  12/04/2013

Năm 2012

  Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
  25/12/2012
  Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư Dự án ở Hiệp Bình Phước - Tam Bình, Quận Thủ Đức
  28/12/2012
  Giấy CNĐKKD đăng ký thay đổi lần thứ 7
  25/12/2012
  Nghị quyết HĐQT về việc bán 60% vốn góp của DXG tại Lý Khoang Nguyên
  25/12/2012

Năm 2010

  CBTT NQHDQT thông qua phương án phát hành tăng vốn từ 80 tỷ lên 160 tỷ.
  08/01/2010
  TB về ngày cuối cùng cho việc chốt danh sách CD để lấy ý kiến CD bằng VB
  12/01/2010
  CBTTBT về việc thành lập công ty con DXHC
  14/01/2010
  CBTTBT về việc thay đổi người CBTT
  15/01/2010
  Gia hạn nộp BCTC và xác nhận thông tin
  02/02/2010
  CBTTBT về việc chính thức công bố bán đợt 1 dự án Thung Lũng Xanh
  01/03/2010
  CBTTBT về việc nộp HS đăng ký chào bán CP ra công chúng
  25/03/2010
  NQHDQT thông qua việc tổ chức DHDCD tn, tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng
  08/04/2010
  TB về việc chấp thuận nguyên tắc chào bán CP DXG
  15/06/2010
  TB chốt DSCD thực hiện trả cổ tức 2009 và thực hiện mua CP phát hành thêm
  25/06/2010
  TB bổ sung thêm quyền lấy ý kiến CD bằng VB
  30/06/2010
  Quyết định về việc niêm yết bổ sung CP của SGDCK TPHCM
  28/10/2010
  TB về việc niêm yết và giao dịch CP phát hành thêm.
  10/11/2010
  Điều chỉnh loại CK của người sở hữu CK
  29/11/2010
  Đính chính thông tin thay đổi loại điều kiện CK thông báo ngày 29112010
  08/12/2010
Công bố thông tin