Báo cáo tài chính

Năm 2024

  Giải trình chênh lệch LNST Quý I năm 2024
  26/04/2024
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024
  26/04/2024
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2024
  26/04/2024
  Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2023
  11/03/2024
  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023
  11/03/2024
  Giải trình chênh lệch LNST năm 2023
  11/03/2024
  Giải trình chênh lệch LNST Quý IV năm 2023
  30/01/2024
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023
  30/01/2024
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2023
  30/01/2024

Năm 2023

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2023
  30/10/2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023
  30/10/2023
  Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2023
  30/10/2023
  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023
  09/08/2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023
  09/08/2023
  Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2023
  09/08/2023
  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính quý II năm 2023
  28/07/2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023
  28/07/2023
  Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023
  28/07/2023
  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ
  28/04/2023
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1 năm 2023
  28/04/2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023
  28/04/2023
  Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, chênh lệch so với cùng kỳ
  31/03/2023
  Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2022
  31/03/2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022
  31/03/2023
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2022
  22/01/2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022
  22/01/2023
  Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 4 năm 2022
  22/01/2023

Năm 2022

  Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3 năm 2022
  28/10/2022
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2022
  28/10/2022
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2022
  28/10/2022
  Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét bán niên năm 2022
  29/08/2022
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2022
  29/08/2022
  Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét năm 2022
  29/08/2022
  CV giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2022
  29/07/2022
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022
  29/07/2022
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2022
  29/07/2022
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2022
  29/04/2022
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022
  29/04/2022
  Công văn công bố thông tin và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I năm 2022
  29/04/2022
  Công văn giải trình chênh lệch LNST BCTC kiểm toán năm 2021
  13/03/2022
  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021
  13/03/2022
  Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2021
  13/03/2022
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2021
  28/01/2022
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021
  28/01/2022
  Công văn công bố thông tin và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IVnăm 2021
  28/01/2022

Năm 2021

  Công văn công bố thông tin và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2021
  29/10/2021
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021
  29/10/2021
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2021
  29/10/2021
  Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét bán niên năm 2021
  02/08/2021
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021
  31/07/2021
  Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét năm 2021
  31/07/2021
  Công văn công bố thông tin và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II năm 2021
  28/07/2021
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021
  28/07/2021
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2021
  28/07/2021
  Công văn công bố thông tin và giải trình chênh lệch LNST quý I năm 2021
  22/04/2021
  Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2021
  20/04/2021
  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2021
  20/04/2021

Năm 2020

  Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020
  19/03/2021
  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020
  19/03/2021
  Công văn giải trình chênh lệch LNST BCTC kiểm toán năm 2020
  19/03/2021
  Công văn giải trình chênh lệch LNST BCTC kiểm toán năm 2020 so với năm 2019
  19/03/2021
  Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế - Q3.2020
  20/10/2020
  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2020
  21/01/2021
  Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2020
  21/01/2021
  Công văn công bố thông tin và giải trình chênh lệch LNST quý IV năm 2020
  21/01/2021
  Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Q3.2020
  20/10/2020
  Báo cáo tài chính Công ty hợp nhất - Q3.2020
  20/10/2020
  Giái trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán trên BCTC bán niên hợp nhất
  14/08/2020
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
  20/07/2020
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2020
  20/07/2020
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ
  20/07/2020
  Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 06 tháng năm 2020
  14/08/2020
  Báo cáo tài chính soát xét công ty mẹ 06 tháng năm 2020
     14/08/2020
  Consolidated financial statements
  13/02/2020
  Báo cáo tài chính họp nhất Quý 1 năm 2020
  20/04/2020
  Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý 1 năm 2020
  20/04/2020
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ
  20/04/2020
  Báo cáo tài chinh hợp nhất quý 4 năm 2019
  20/01/2020
  Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 4 năm 2019
  20/01/2020
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ
  20/01/2020
  Báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2019
  13/02/2020
  Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2019
  13/02/2020
  Separate financial statements
  13/02/2020

Năm 2019

  Báo cáo tài chinh hợp nhất quý 3 năm 2019
  17/10/2019
  Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2019
  17/10/2019
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ
  17/10/2019
  Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 6 tháng năm 2019
  14/08/2019
  Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 6 tháng năm 2019 Tiếng Anh
  14/08/2019
  Báo cáo tài chính soát xét công ty mẹ 6 tháng năm 2019
  14/08/2019
  Báo cáo tài chính soát xét công ty mẹ 6 tháng năm 2019 tiếng Anh
  14/08/2019
  Công văn giải trình biên độ lợi nhuận 6T năm 2019 so với cùng kỳ
  14/08/2019
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019
  20/07/2019
  Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý 2/2019
  20/07/2019
  Công văn giải trình biên độ lợi nhuận Quý 2/2019 so với cùng kỳ
  20/07/2019
  Separate FS
  20/03/2019
  Consol FS
  20/03/2019
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019
  20/04/2019
  Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý 1/2019
  20/04/2019
  Công văn giải trình biên độ lợi nhuận Quý 1/2019 so với cùng kỳ
  20/04/2019
  Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán
  22/02/2019
  Giải trình biến động lợi nhuận năm 2018 so với cùng kỳ năm trước
  22/02/2019
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018
  22/01/2019
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2018 so với cùng kỳ năm trước
  22/01/2019
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2018
  22/01/2019
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
  22/02/2019

Năm 2018

  Công văn giải trình biến động lợi nhuận Q3/2018 so với cùng kỳ năm trước
  22/10/2018
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018
  22/10/2018
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2018
  22/10/2018
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận 6T/2018 so với cùng kỳ năm trước
  14/08/2018
  Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6T/2018
  14/08/2018
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018
  17/04/2018
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước
  17/04/2018
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2018
  17/04/2018
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
  07/02/2018
  Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017
  07/02/2018
  Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2017
  24/01/2018
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4/2017
  24/01/2018

Năm 2017

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2017
  18/10/2017
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2017
  18/10/2017
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2017
  18/10/2017
  Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6T/2017 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
  15/08/2017
  Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6T/2017
  15/08/2017
  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6T/2017
  15/08/2017
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2017
  20/07/2017
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2017
  20/07/2017
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2017
  20/07/2017
  Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2017
  18/04/2017
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017
  18/04/2017
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2017
  18/04/2017
  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016
  08/03/2017
  Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2016
  08/03/2017
  Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đồng ý gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý
  22/02/2017

Năm 2016

  Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV/2016 thay đổi so với số liệu cùng kỳ năm trước
  20/01/2017
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2016
  20/01/2017
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2016
  20/01/2017
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Q3/2016
  21/10/2016
  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016
  21/10/2016
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán biên soát xét 2016
  10/08/2016
  Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét 2016
  10/08/2016
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016
  20/07/2016
  Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016
  20/07/2016
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Q1/2016
  20/04/2016
  Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016
  20/04/2016

Năm 2015

  Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2015
  30/01/2016
  Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015
  30/01/2016
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015
  01/02/2016
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2015
  01/02/2016
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2015
  10/11/2015
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2015
  10/11/2015
  Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét năm 2015
  19/8/2015
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2015
  19/08/2015
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015
  14/08/2015
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2015
  13/08/2015
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015
  15/05/2015
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2015
  13/05/2015

Năm 2014

  Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014
  15/03/2015
  Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2014
  05/03/2015
  Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2014
  12/02/2015
  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2014
  28/01/2015
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2014
  11/11/2014
  Báo cáo tài chính Cty mẹ Quý 3/2014
  18/10/2014
  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2014
  16/08/2014
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014
  30/06/2014
  Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên soát xét 2014
  08/08/2014
  Báo cáo tài chính Quý 2/2014
  18/07/2014
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014
  12/05/2014
  Nghị quyết HĐQT số 12 vv nhận chuyển nhượng dự án căn hộ chung cư Riverside Garden
  22/04/2014
  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2014
  19/04/2014

Năm 2013

  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2013
  11/03/2014
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ kiểm toán 2013
  11/03/2014
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 4/2013
  20/01/2014
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2013
  13/02/2014
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 3/2013
  17/10/2013
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2013
  30/10/2013
  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét Quý 2/2013
  12/08/2013
  Báo cáo tài chính soát xét Quý 2/2013
  12/08/2013
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 2/2013
  17/07/2013
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2013
  06/08/2013
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2013
  09/05/2013
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1/2013
  18/04/2013

Năm 2012

  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2012
  21/02/2013
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ kiểm toán 2012
  25/02/2013
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2012
  04/02/2013
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 4/2012
  17/01/2013
  Báo cáo tài chính Quý 3/2012
  17/10/2012
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2012
  25/10/2012
  Báo cáo tài chính soát xét Quý 2/2012
  10/08/2012
  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét Quý 2/2012
  21/08/2012
  Báo cáo tài chính Quý 2/2012
  18/07/2012
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012
  10/08/2102
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2012
  15/05/2012
  Báo cáo tài chính Quý 1/2012
  20/04/2012

Năm 2011

  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2011
  23/02/2012
  Báo cáo tài chính kiểm toán 2011
  23/02/2012
  Báo cáo tài chính Quý 4/2011 đầy đủ
  20/01/2012
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2011
  15/02/2012
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2011
  17/11/2011
  Báo cáo tài chính Quý 3/2011
  20/10/2011
  Báo cáo tài chính soát xét Quý 2/2011
  25/07/2011
  Báo cáo tài tính hợp nhất Quý 2/2011
  10/08/2011
  Kết quả kinh doanh Quý 2/2011
  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 2/2011
  20/07/2011
  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét Quý 2/2011
  25/07/2011
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2011
  15/05/2011
  Báo cáo tài chính Quý 1/2011
  24/04/2011

Năm 2010

  Báo cáo Công ty Mẹ Quý 1/2010
  20/04/2010
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2010
  20/04/2010
Báo cáo tài chính