Đại hội cổ đông

Năm 2024

  Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  19/04/2024
  Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến
  16/04/2024
  Toàn văn tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
  16/04/2024
  NQ HĐQT thông qua Toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  16/04/2024
  Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
  29/03/2024
  NQ HĐQT thông qua Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  29/03/2024
  Mẫu giấy ủy quyển
  21/03/2024
  Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
  21/03/2024
  Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
  23/02/2024
  Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
  23/02/2024

Năm 2023

  Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  19/05/2023
  Hướng dẫn đăng nhập và bỏ phiếu điện tử
  18/05/2023
  Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Bản đầy đủ)
  16/05/2023
  Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua ứng viên HĐQT bầu bổ sung
  12/05/2023
  Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (cập nhật)
  12/05/2023
  Thông báo hiệu chỉnh nội dung thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
  26/04/2023
  Mẫu thông tin ứng viên
  19/04/2023
  Mẫu đề cử ứng cử
  19/04/2023
  Nhận được đơn từ nhiệm của TVHĐQT
  19/04/2023
  Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023
  19/04/2023
  Mẫu giấy ủy quyển, Giấy xác nhận tham dự
  14/04/2023
  Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
  14/04/2023
  NQ HĐQT Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và đường dẫn tài liệu
  14/04/2023
  Giấy ủy quyền Công bố thông tin
  16/03/2023
  Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023
  15/03/2023
  NQ HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
  15/03/2023

Năm 2022

  Dự thảo tài liệu ĐHCĐ bất thường 2022
  14/10/2022
  Nghị quyết HĐQT thông qua Dự thảo tài liệu ĐHCĐ bất thường 2022
  14/10/2022
  Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  19/09/2022
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CÔNG CỤ NỢ QUỐC TẾ HOẶC CÔNG CỤ NỢ CHUYỂN ĐỔI 300 Triệu Đô la
  28/05/2022
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  28/05/2022
  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
  28/05/2022
  Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2022: Tờ trình Phê duyệt phương án chào bán, phát hành công cụ nợ quốc tế hoặc công cụ nợ chuyển đổi trị giá tối đa 300.000.000 đô la
  27/05/2022
  Cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
  25/05/2022
  Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  25/03/2022
  Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự
  25/03/2025
  CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT – Trần Việt Anh
  18/03/2022
  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  10/03/2022
  Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu ra công chúng
  24/02/2022
  Thông báo Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  08/02/2022
  Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  25/01/2022

Năm 2021

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế
  26/06/2021
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  26/06/2021
  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  26/06/2021
  Thể lệ làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Cập nhật
  25/06/2021
  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 – Cập nhật
  23/06/2021
  Dự thảo Điều lệ Công ty
  23/06/2021
  Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
  23/06/2021
  Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
  23/06/2021
  Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2021, phát hành cổ phiếu riêng lẻ
  11/06/2021
  Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
  11/06/2021
  Mẫu phiếu đề cử ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
  04/06/2021
  Mẫu bản cung cấp thông tin ứng viên
  04/06/2021
  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  04/06/2021
  Thông Báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  21/05/2021

Năm 2020

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  30/05/2020
  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  30/05/2020

Năm 2019

  Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019: Tờ trình số 13/TTr-HĐQT thông qua báo cáo kết việc hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
  12/03/2019
  Chỉnh sửa nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
  12/03/2019
  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
  16/03/2019
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
  16/03/2019
  Phiếu xác nhận tham dự
  05/03/2019
  Mẫu Giấy ủy quyền
  05/03/2019
  Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
  05/03/2019
  Các báo cáo và tờ trình
  05/03/2019
  Thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
  05/03/2019

Năm 2018

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ
  11/12/2018
  Thông báo Đại hội cổ đông bất thường 2018 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (tài liệu đính kèm thông báo)
  01/11/2018
  Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
  01/03/2018
  Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018
  01/03/2018
  Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018
  Báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán
  21/02/2018
  Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018
  12/02/2018
  Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên 2018
  12/02/2018

Năm 2017

  Tờ trình ĐHCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
  28/03/2017
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số tiền 1.172.055.700.000 VND
  15/03/2017
  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược với số tiền 257.000.000.000 VND
  15/03/2017
  Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017
  20/03/2017
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  09/02/2017

Năm 2016

  Thư cảm ơn Quý cổ đông
  29/02/2016
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  26/02/2016
  Biên bản họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2016
  26/02/2016
  Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
  29/01/2016
  Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  05/02/2016
  Giấy xác nhận tham dự Đại hội
  Giấy Ủy quyền
  Báo cáo của Hội đồng quản trị
  05/02/2016
  Báo cáo của Ban Kiểm soát
  05/02/2016
  Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
  05/02/2016
  Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
  05/02/2016
  Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2016
  05/02/2016
  Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
  05/02/2016
  Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
  05/02/2016
  Báo cáo việc chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
  05/02/2016
  Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
  05/02/2016
  Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
  05/02/2016
  Tờ trình việc sửa đổi điều lệ công ty
  05/02/2016
  Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của công ty
  05/02/2016

Năm 2015

  Thư cám ơn quý cổ đông
  19/05/2015
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  15/05/2015
  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
  15/05/2015
  Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
  24/04/2015
  Nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
  29/04/2015
  Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2015
  11/05/2015
  Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ
  Giấy ủy quyền
  Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2015
  29/04/2015
  Báo cáo của ban kiểm soát
  29/04/2015
  Tờ trình tq BCTC đã kiểm toán năm 2014
  29/04/2015
  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
  29/04/2015
  Tờ trình tq kế hoạch kinh doanh năm 2015
  29/04/2015
  Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
  29/04/2015
  Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
  29/04/2015
  Tờ trình chi trả thù lao HĐQT & BKS
  29/04/2015
  Tờ trình tq việc Chủ Tịch HĐQT kiêm chức vụ TGĐ công ty
  29/04/2015
  Tờ trình tq miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT thay thế
  29/04/2015
  Tờ trình tq phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP năm 2015
  29/04/2015
  Tờ trình tq phương án phát hành trái phiếu
  29/04/2015
  Tờ trình tq việc chỉnh sửa Điều lệ công ty
  29/04/2015

Năm 2014

  Tờ trình tái cấu trúc Công ty con Công ty liên kết
  14/05/2014
  Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014
  12/05/2014
  Biên bản ĐHCĐ thường niên 2014
  12/05/2014
  Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông 2014
  28/04/2014
  Báo cáo của Ban kiểm soát - ĐHCĐ 2014
  28/04/2014
  Báo cáo của HĐQT tại đại hội
  28/04/2014
  Chi trả thù lao HĐQT & BKS
  28/04/2014
  Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm TGĐ-ĐHCĐ 2014
  28/04/2014
  Đơn xin từ nhiệm của TV HĐQT Trần Minh Toàn
  02/04/2014
  Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014
  28/04/2014
  Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014
  28/04/2014
  Quy chế làm việc tại Đại học cổ đông 2014
  28/04/2014
  Sơ yếu lí lích của TV HĐQT Trần Việt Anh
  11/04/2014
  Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014
  28/04/2014
  Thông qua tăng vốn điều lệ
  28/04/2014

Năm 2013

  Phân phối lợi nhuận 2013
  28/04/2014
  Thông qua báo cáo tài chính 2013
  28/04/2014
  Biên bản họp Ban kiểm soát
  31/03/2017
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  31/03/2017
  Biên bản họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2017
  31/03/2017
Đại hội cổ đông