Bản cáo bạch

Năm 2023

  Bản cáo bạch ngày 17/11/2023 đã được UBCKNN phê duyệt cùng các phụ lục đính kèm
  04/12/2023
  Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 408/GCN-UBCK ngày 30/11/2023
  04/12/2023
  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 26/07/2019
  26/07/2019
  Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 26/07/2019
  26/07/2019
  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 06/09/2016
  06/09/2016
  Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 06/09/2016
  01/09/2016
  Bản cáo bạch "Chào bán cổ phiếu ra công chúng"
Bản cáo bạch